Tiếng Việt   English  

INVESTMENT PROCEDURE

Procedures for issuance of the investment registration certificate under Law on Investment 2020 of Vietnam
Procedures for issuance of the investment registration certificate under Article 38, Law on Investment 2020 of Vietnam as follows:
Cases in which the investment registration certificate is required under Law on Investment 2020 of Vietnam
Cases in which the investment registration certificate is required under Article 37, Law on Investment 2020 of Vietnam as follows:
Applications for and contents of appraisal of requests for investment guideline approval under Law on Investment 2020 0f Vietnam
Applications for and contents of appraisal of requests for investment guideline approval under Article 33, Law on Investment 2020 0f Vietnam as follows:
Điều kiện gia hạn thời gian hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Điều 44 Luật Đầu tư và Điều 27 Nghị định 31/2021/NĐ-CP
Gia hạn thời gian hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 4 Điều 44 Luật Đầu tư và Khoản 4 Điều 27 Nghị định 31/2021/NĐ-CP:
Quy định về điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP
Quy định về điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư được quy định tại Điều 48, Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 2021 như sau:
Quy định về điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP
Quy định về điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm được quy định tại Điều 49, Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 2021 như sau:
Quy định về điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP
Quy định về điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư được quy định tại Điều 54, Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 2021 như sau:
Quy định về điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP
Quy định về điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế được quy định tại Điều 51, Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 2021 như sau:
Quy định về điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn vào doanh nghiệp theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP
Quy định về điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn vào doanh nghiệp được quy định tại Điều 53, Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 2021 như sau:
Procedures for making investment by contributing capital, purchasing shares or purchasing stakes under Law on Investment 2020 of Vietnam
Procedures for making investment by contributing capital, purchasing shares or purchasing stakes under Article 26, Law on Investment 2020 of Vietnam as follows:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.190.707 0942.050.407
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu