Tiếng Việt   English  

ACCOUNTING LAW

Thông tư 09/2021/TT-BTC hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán
Thông tư 09/2021/TT-BTC ngày 25 tháng 01 năm 2021 hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán.
Chuẩn mực kế toán số 01-Chuẩn mực chung
Chuẩn mực kế toán số 01-Chuẩn mực chung. Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2003.
Các báo cáo Doanh nghiệp Dịch vụ kế toán phải nộp hàng năm
Căn cứ quy định tại Điều 15 và Điều 16 của TT 296/2016/TT – BTC ngày 15/11/2016, Điều 12 của TT 297/2016/TT – BTC ngày 15/11/2016  của Bộ Tài chính. Danh mục các báo cáo và các biểu mẫu mà kế toán viên hành nghề và doanh nghiệp DVKT cần nôp thường xuyên hàng năm
Vietnam Accounting Law of 2015
Accounting on Law No: 88/2015/QH13, passed on November 20, 2015, effective from January 1, 2017. Regulations on the contents of accounting work, organization of the accounting apparatus, accountants, accounting service business activities, state management of accounting and professional organizations in accounting.
Chuẩn mực kế toán 02-Hàng tồn kho
Chuẩn mực kế toán 02-Hàng tồn kho. Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, vàcó hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2003.
Decree 174/2016/ND-CP detailing a number of articles of the accounting law.
Decree 174/2016/ND-CP dated December 30, 2016, effective from January 1, 2017, detailing a number of articles of the accounting law.
Chuẩn mực kế toán 03-Tài sản cố định hữu hình
Chuẩn mực kế toán 03-Tài sản cố định hữu hình. Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, vàcó hiệu lực thi hành từ 01/01/2002.
Decree 41/2018/ND-CP stipulating administrative sanctions in the field of independent auditing and accounting
Decree 41/2018/ND-CP dated March 12, 2018, effective from May 1, 2018, stipulating administrative sanctions in the field of independent  auditing and accounting.
Chuẩn mực kế toán số 04-Tài sản cố định vô hình
Chuẩn mực kế toán số 04-Tài sản cố định vô hình. Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2002.
Chuẩn mực kế toán số 05-Bất đổng sản đầu tư
Chuẩn mực kế toán số 05-Bất đổng sản đầu tư. Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, và có hiệu lực thi hành từ 15/02/2004.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.190.707 0942.050.407
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu