ACCOUNTING LAW

test

test

Thông tư 09/2021/TT-BTC hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán

Thông tư 09/2021/TT-BTC ngày 25 tháng 01 năm 2021 hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán.

Chuẩn mực kế toán số 01-Chuẩn mực chung

Chuẩn mực kế toán số 01-Chuẩn mực chung. Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ ...

Các báo cáo Doanh nghiệp Dịch vụ kế toán phải nộp hàng năm

Căn cứ quy định tại Điều 15 và Điều 16 của TT 296/2016/TT – BTC ngày 15/11/2016, Điều 12 của TT 297/2016/TT – BTC ngày 15/11/2016  của ...

Vietnam Accounting Law of 2015

Accounting on Law No: 88/2015/QH13, passed on November 20, 2015, effective from January 1, 2017. Regulations on the contents of accounting work, organization of the accounting apparatus, accountants, ...

Chuẩn mực kế toán 02-Hàng tồn kho

Chuẩn mực kế toán 02-Hàng tồn kho. Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ ...

Decree 174/2016/ND-CP detailing a number of articles of the accounting law.

Decree 174/2016/ND-CP dated December 30, 2016, effective from January 1, 2017, detailing a number of articles of the accounting law.

Chuẩn mực kế toán 03-Tài sản cố định hữu hình

Chuẩn mực kế toán 03-Tài sản cố định hữu hình. Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 ...

Decree 41/2018/ND-CP stipulating administrative sanctions in the field of independent auditing and accounting

Decree 41/2018/ND-CP dated March 12, 2018, effective from May 1, 2018, stipulating administrative sanctions in the field of independent  auditing and accounting.

Chuẩn mực kế toán số 04-Tài sản cố định vô hình

Chuẩn mực kế toán số 04-Tài sản cố định vô hình. Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 ...

Chuẩn mực kế toán số 05-Bất đổng sản đầu tư

Chuẩn mực kế toán số 05-Bất đổng sản đầu tư. Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2003 ...

Thông tư 292/2016/TT-BTC ướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề

Thông tư 292/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016, hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ...

Chuẩn mực kế toán 06-Thuê tài sản

Chuẩn mực kế toán 06-Thuê tài sản. Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ ...

Chuẩn mực kế toán số 07-Kế toán khoản đầu tư và công ty liên kết

Chuẩn mực kế toán số 07-Kế toán khoản đầu tư và công ty liên kết. Ban hành và công bố theo Quyết định số ...

Thông tư 297/2016/TT-BTC quy định về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Thông tư 297/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016, quy định về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế ...

Chuẩn mực kế toán số 08-Thông tin tài chính về những khoản góp vốn liên doanh

Chuẩn mực kế toán số 08-Thông tin tài chính về những khoản góp vốn liên doanh. Ban hành và công bố theo Quyết định ...

Chuẩn mực kế toán số 10 - Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

Chuẩn mực kế toán số 10 - Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái. Ban hành và công bố theo Quyết định số ...

Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 11-Hợp nhất kinh doanh

Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 11-Hợp nhất kinh doanh. Ban hành và công bố theo Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 25 tháng 12 năm ...

Chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC - Danh mục tài khoản

Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ tài chính  hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các ...

Support on line

028.6283.3918 0914.19.07.07 0946.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu