Tiếng Việt   English  

COMMERCIAL LAW

Vietnam Commercial Law 2005
Commercial Law 36/2005/QH11, passed on June 14, 2005, taking effect from January 1, 2006, provides for commercial activities in Vietnam.
Decree 07/2016/ND-CP provides representative offices, branches of foreign businesses in Vietnam.
Decree No. 07/2016/ND-CP dated January 25, 2016 of the Government detailing the Trade Law on representative offices, branches of foreign businesses in Vietnam
Decree 09/2018/ND-CP detailing the purchase and sale of goods of foreign investors in Vietnam
Decree 09/2018/ND-CP dated January 15, 2018, detailing the Commercial Law and the Law on Foreign Trade Management regarding trading goods and activities directly related to trading goods [abbreviated as directly related activities] by foreign investors and economic organizations with foreign invested capital in Vietnam.
Thông tư số 11/2016/TT-BCT quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ
Thông tư số: 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016 quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi Tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Decree 98/2020/ND-CP providing penalties on administrative violations in commercial activities
Decree 98/2020/ND-CP dated August 26, 2020 of the Government providing penalties on administrative violations in commercial activities, production of, trading in counterfeit or banned goods and protection of consumer rights.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.190.707 0942.050.407
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu