INVESTMENT LAW

Vietnam Investment law 2020

Investment Law No. 61/2020 / QH14 passed on June 17, 2020, by the XIV National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 9th session, takes effect from January 1, 2021.

Appendix IV-List of conditional business lines under Investment Law 2020

List of lines of business, conditional business investment -According to Appendix IV, Investment Law 2020.

Decree 31/2021/ND-CP elaborates and provides guidelines some articles of the Law on Investment.

Decree 31/2021/ND-CP dated March 26, 2021 elaborates and provides guidelines some articles of the Law on Investment.

Appendix I-List of industries with restricted market access for foreign investors according to Decree 31/2021/ND-CP

List of industries with restricted market access for foreign investors, according to Appendix I, Decree 31/2021/ND-CP.

Appendix II-List of industries and lines for investment incentives according Decree No. 31/2021/ND-CP.

List of industries and lines for investment incentives according Appendix II, Decree 31/2021/ND-CP.

Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư

Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT, ngày 09 tháng 4 năm 2021, Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, ...

Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo Luật đầu tư 2020

Danh mục ngành nghề, đầu tư kinh doanh có điều kiện -Theo Phụ lục IV, Luật đầu tư 2020

Danh mục ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đồi với nhà đầu tư nước ngoài theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP

Danh mục ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đồi với nhà đầu tư nước ngoài, theo Phụ lục I, Nghị định ...

Nghị định 29/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư

Nghị định 29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 2021 quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám ...

Nghị định 122/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 quy định về xử

Nghị định 122/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực  đầu tư; Vi phạm quy định trong ...

Thông tư 02/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư 02/2022/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 02 năm 2022, hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt ...

Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam

Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 06 n ăm 2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư 2014

Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư về việc áp dụng, kiểm ...

Appendix 4-Investment law 2014: List of conditional investment, business lines of Vietnam

Appendix 4-Investment law 2014 : List of conditional investment, business lines

Investment Law 2014- Appendix I : List of drugs banned from business investment

Investment Law 2014- Appendix I : List of drugs banned from business investment.

Law on Investment 2014 of Vietnam

Law 67/2014/QH13 dated November 26, 2014 deals with business investments in Vietnam and outward business investments.

Support on line

028.6283.3918 0914.19.07.07 0946.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu