Tiếng Việt   English  

Danh mục

-LUẬT

Luật đầu tư năm 2020
Luật đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo Luật đầu tư 2020
Danh mục ngành nghề, đầu tư kinh doanh có điều kiện -Theo Phụ lục IV, Luật đầu tư 2020
DANH MỤC NGÀNH NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN-Luật đầu tư 2014
DANH MỤC NGÀNH NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN-Luật đầu tư 2014
Luật đầu tư 2014- Phụ lục I : Danh mục các chất ma túy cấm đầu tư kinh doanh
Luật đầu tư 2014- Phụ lục I : Danh mục các chất ma túy cấm đầu tư kinh doanh | Luạt dàu tu 2014- Phụ lục I : Danh mục các chát ma túy cám dàu tu kinh doanh
Luật đầu tư năm 2014
Luật này quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu