Tiếng Việt   English  

ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty Cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2020
Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty Cổ phần được quy định tại Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020 như sau:
Quyền của cổ đông phổ thông Công ty Cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2020
Quyền của cổ đông phổ thông Công ty Cổ phần được quy định tại Điều 115 Luật doanh nghiệp 2020 như sau:
Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2020
Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần được quy định tại Điều 138 Luật doanh nghiệp 2020 như sau:
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2020
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần được quy định tại Điều 153 Luật doanh nghiệp 2020 như sau:
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2020
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần được quy định tại Điều 156 Luật doanh nghiệp 2020 như sau:
Quy định về Giám đốc, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2020
Giám đốc, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần được quy định tại Điều 170 Luật doanh nghiệp 2020 như sau:
Business lines subject to conditional business investment in Vietnam
The National Assembly on June 17 voted to approve the amended Law on Investment project (the "LOI 2020") with 7 chapters, 77 articles and 4 attached appendices.
Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần theo luat doanh nghiệp 2020
Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần được quy định tại Điều 163 Luật doanh nghiệp 2020 như sau:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu