Tiếng Việt   English  

Công ty kế toán Sao Vàng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thực hiện thủ tục thuế

<h1 style="margin: 0px; padding: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: center;"><strong style="color: rgb(0, 0, 128); font-size: 14px;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;">GIẤY XÁC NHẬN&nbsp;</span></strong><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;">ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH&nbsp;</span></strong></span><strong style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;">DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ</span></strong></span></h1>

<p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: center;">------------</p>

<p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: 14px;">Sao Vàng là một trong số các Công ty trên toàn nước Việt Nam đáp ứng được đủ các điều kiện để cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật về thuế</span></span></span></p>

<p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: 14px;">Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Sao Vàng đã được Cục thuế Tp.HCM cấp&nbsp;<em><strong>Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.</strong></em></span></span></span></p>

<p style="text-align: center;"><span style="display: none;">&nbsp;</span><img alt="" src="https://ketoansaovang.com.vn/vnt_upload/File/Image/Giay_xac_nhan_du_dieu_kien_hanh_nghe_thue_1.png" style="width: 500px; height: 506px;" /><span style="display: none;">&nbsp;</span></p>

<p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><a href="https://ketoansaovang.com.vn/vn/trang-chu.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(136, 33, 6);"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng</span></a>&nbsp;là công ty chuyên cung cấp&nbsp;</span></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><a href="https://ketoansaovang.com.vn/vn/dich-vu/3106/Dich-vu-thu-tuc-thue-cua-sao-vang.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(136, 33, 6);"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Dịch vụ thực hiện thủ tục thuế</span></a>,&nbsp;<a href="https://ketoansaovang.com.vn/vn/dich-vu/3121/Dich-vu-khai-thue-cua-sao-vang.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(136, 33, 6);"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Dịch vụ khai thuế</span></a>,&nbsp;<a href="https://ketoansaovang.com.vn/vn/dich-vu/3044/Dich-vu-hoan-thue-cua-sao-vang.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(136, 33, 6);"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Dịch vụ hoàn thuế</span></a>,&nbsp;<a href="https://ketoansaovang.com.vn/vn/dich-vu/3048/dich-vu-tu-van-thue-cua-sao-vang.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(136, 33, 6);"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Dịch vụ tư vấn thuế</span></a><a href="https://ketoansaovang.com.vn/vn/dich-vu/3113/tax-agent-service-of-golden-star.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(136, 33, 6);"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">,</span></a>&nbsp;<a href="https://ketoansaovang.com.vn/vn/dich-vu/3054/dich-vu-quyet-toan-thue-cua-sao-vang.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(136, 33, 6);"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Dịch vụ quyết toán thuế</span></a>,</span></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;">&nbsp;<a href="https://ketoansaovang.com.vn/vn/dich-vu/3043/dich-vu-ke-toan-cua-sao-vang.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(136, 33, 6);"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Dịch vụ làm kế toán kế toán</span></a>,&nbsp;<a href="https://ketoansaovang.com.vn/vn/dich-vu/3042/dich-vu-ke-toan-truong-cua-sao-vang.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(136, 33, 6);"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Dịch vụ kế toán trưởng</span></a>,&nbsp;<a href="https://ketoansaovang.com.vn/vn/dich-vu/3149/Dich-vu-lap-bao-cao-tai-chinh-so-sach-ke-toan-cua-sao-vang.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(136, 33, 6);"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Dịch vụ lập báo cáo tài chính</span></a>,&nbsp;<a href="https://ketoansaovang.com.vn/vn/dich-vu/3180/dich-vu-lam-so-sach-ke-toan.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(136, 33, 6);"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Dịch vụ làm sổ sách kế toán</span></a>,&nbsp;</span></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><a href="https://ketoansaovang.com.vn/vn/dich-vu/3004/dich-vu-thanh-lap-cong-ty-cua-sao-vang.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(136, 33, 6);"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Dịch vụ thành lập công ty</span></a>,&nbsp;</span></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><a href="https://ketoansaovang.com.vn/vn/dich-vu/3169/Dich-vu-giai-the-cong-ty-cua-sao-vang.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(136, 33, 6);"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Dịch vụ giải thể công ty,</span></a>&nbsp;</span></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><a href="https://ketoansaovang.com.vn/vn/dich-vu/3372/dich-vu-tinh-luong.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(136, 33, 6);"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Dịch vụ tính lương</span></a>,&nbsp;<a href="https://ketoansaovang.com.vn/vn/dich-vu/3763/dich-vu-cho-thue-van-phong.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(136, 33, 6);"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Cho thuê văn phòng</span></a>,&nbsp;<a href="https://ketoansaovang.com.vn/vn/dich-vu/2993/dich-vu-van-phong-ao.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(136, 33, 6);"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Dịch vụ văn phòng ảo</span></a>,&nbsp;<a href="https://ketoansaovang.com.vn/vn/dich-vu/3134/Dich-vu-cho-van-phong-dai-dien-cua-sao-vang.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(136, 33, 6);"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Dịch vụ thực hiện các công việc cho văn phòng đại diện nước ngoài</span></a>&nbsp;và các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp khác.</span></span></span></p>

<p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;">Với hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ thực hiện các thủ tục thuế, tư vấn thuế, tư vấn doanh nghiệp cho hàng ngàn khách hàng thuộc các lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh khác nhau, Sao Vàng tự tin hỗ trợ khách hàng tuân thủ luật pháp Việt Nam về kế toán, thực hiện các thủ tục thuế, luật thuế, tư vấn đăng k1y doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật.</span></span></span></p>

<p style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: 14px;"><span><strong>Để nhận được thông tin rõ hơn về </strong></span></span></span></span><span style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: 14px;"><span><strong><span style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: 14px;"><span><strong><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: 14px;">dịch vụ</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></span></span></span></span>, <span style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: 14px;"><span><strong><span style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: 14px;"><span><strong><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: 14px;">phí dịch vụ</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></span></span></span></span></strong></span></span></span></span></strong></span></span></span></span></p>

<p style="text-align: center;"><em><span style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: 14px;"><span>Mời quý khách đến trực tiếp Văn phòng hoặc liên hệ </span></span></span><span style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: 14px;">Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng</span></span></span></span><span style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: 14px;"><span> như sau:</span></span></span></span></em></p>

<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif;"><a href="https://ketoansaovang.com.vn/vn/lien-he.html"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span><strong>Thông tin địa chỉ liên hệ và số điện thoại liên lạc </strong></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span><em>(Xem chi tiết)</em></span></span></a></span></span></p>

<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
 

Các tin khác

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu