Tiếng Việt   English  

Dịch vụ thực hiện thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

DỊCH VỤ THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ

ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

===o0o===

Khi sử dụng dịch vụ thực hiện thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Sao Vàng sẽ thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan đến việc thực hiện các thủ tục đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, từ khi khách hàng có ý tưởng đầu tư tại Việt nam cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, làm con dấu, đăng bố cáo thành lập, mua chữ ký số, khai lệ phí môn bài, đăng ký tài khoản ngân hàng, thực hiện các thủ tục thuế ban đầu cho công ty mới thành lập.

Nếu bạn cần địa chỉ để đặt trụ sở công ty, bạn có thể sử dụng Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo (thuê văn phòng để đặt trụ sở công ty) của Sao Vàng.

Dịch vụ thuê văn phòng ảo của Sao Vàng (Xem chi tiết)

Sao Vàng chuyên về cung cấp dịch vụ thành lập công ty vốn Việt Nam, thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Sau khi thành lập công ty, Sao Vàng tiếp tục cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ kế toán trưởng, dịch vụ thủ tục thuế, dịch vụ tư vấn thuế cho khách hàng.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ thực hiện các thủ tục thuế, tư vấn thuế, tư vấn doanh nghiệp cho hàng ngàn khách hàng thuộc các lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh khác nhau, Sao Vàng tự tin hỗ trợ khách hàng tuân thủ luật pháp Việt Nam về kế toán, thực hiện các thủ tục thuế, luật thuế, luật kinh doanh và các quy định khác của pháp luật.

Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật để cung cấp dịch vụ kế toándịch vụ kế toán trưởngdịch vụ thủ tục thuế và được Bộ tài chính Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán của Sao Vàng (Xem chi tiết)

Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng là công ty chuyên cung cấp Dịch vụ kế toán, Dịch vụ kế toán trưởng, Dịch vụ lập báo cáo tài chính, Dịch vụ làm sổ sách kế toán, Dịch vụ thủ tục thuế, Dịch vụ khai thuế, Dịch vụ hoàn thuế, Dịch vụ tư vấn thuế, Dịch vụ đại lý thuế, Dịch vụ quyết toán thuế, Dịch vụ thành lập công ty, Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Dịch vụ giải thể công ty, Dịch vụ tính lương, Cho thuê văn phòng, Dịch vụ văn phòng ảo, Dịch vụ thực hiện các công việc cho văn phòng đại diện nước ngoài và các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp khác.

Bạn có thể tham khảo các dịch vụ của Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng như sau:

CÁC DỊCH VỤ CỦA SAO VÀNG (Xem chi tiết)

Theo quy định của Luật đầu tư của Việt Nam, khi thực hiện đầu tư trực tiếp tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn một trong hai hình thức đầu tư như sau:

HÌNH THỨC 1:

THÀNH LẬP MỚI TỔ CHỨC KINH TẾ CÓ VỐN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Nhà đầu tư nước ngoài có thể thực hiện đầu tư tại Việt Nam theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn hoặc một tỷ lệ thấp hơn của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Nhà đầu tư nước ngoài được thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật.

Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật  đầu tư và phải đáp ứng các điều kiện sau :

-Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ quy định tại Luật đầu tư;

-Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP MỚI CÔNG TY CÓ VỐN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Khi thực hiện dịch vụ thành lập mới công ty có vốn của nhà đầu tư nước ngoài, Sao Vàng sẽ thực hiện các công việc như sau:

Bước 1: Thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư

-Tư vấn khách hàng chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để đăng ký đầu tư.

-Soạn thảo hồ sơ đăng ký đầu tư theo quy định.

-Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật.

-Giải trình kinh tế, kỹ thuật các nội dung chủ yếu liên quan đến dự án đầu tư.

-Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền.

-Nhận giấy chứng nhận đăng ý đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền.

Bước 2: Thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp

-Tư vấn chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để đăng ký thành lập doanh nghiệp.

-Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định.

-Nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền.

-Làm dấu, mở tài khoản ngân hàng.

-Thực hiện thủ tục thuế ban đầu cho doanh nghiệp như: Mua chữ ký số, đăng ký sử dụng hoá đơn, khai thuế...

PHÍ DỊCH VỤ THỰC HIỆN

DỊCH VỤ THÀNH LẬP MỚI CÔNG TY CÓ VỐN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Phí dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài (Xem chi tiết)

HÌNH THỨC 2:

THỰC HIỆN GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP VÀO TỔ CHỨC KINH TẾ

Nhà đầu tư nước ngoài có thể thực hiện đầu tư tại Việt Nam theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế/Doanh nghiệp tại Việt Nam.

DỊCH VỤ THỰC HIỆN THỦ TỤC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP VÀO TỔ CHỨC KINH TẾ

Khi thực hiện dịch vụ thực hiện thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế đốii với nhà đầu tư nước ngoài, Sao Vàng sẽ thực hiện các công việc như sau:

Bước 1: Thực hiện thủ tục thành lập công ty 100% vốn người Việt Nam

-Tư vấn chuẩn bị giấy tờ.

-Soạn thảo hồ sơ.

-Nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền.

-Nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ cơ quan có thẩm quyền.

-Làm dấu, mở tài khoản ngân hàng.

-Thực hiện thủ tục thuế ban đầu cho công ty mới thành lập

Bước 2: Thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

-Tư vấn khách hàng chuẩn bị các giấy tờ cần thiết.

-Soạn thảo hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo quy định.

-Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật.

-Giải trình các nội dung chủ yếu liên quan đến đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.

-Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại cơ quan có thẩm quyền.

-Nhận giấy chứng nhận đăng ký góp vốn theo ủy quyền tại cơ quan có thẩm quyền.

Bước 3: Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp (chuyển vốn cho nhà đầu tư nước ngoài)

-Tư vấn chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để đăng ký thay đổi doanh nghiệp.

-Soạn thảo hồ sơ đăng ký thay đổi doanh nghiệp theo quy định.

-Nộp hồ sơ đăng ký thay đổi doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền.

-Nhận giấy đăng ký doanh nghiệp theo ủy quyền.

Phí dịch vụ thực hiện thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (Xem chi tiết)

Sau khi thành lập công ty, để đảm bảo sổ sách kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính của doanh nghiệp được chính xác và phù hợp với quy định của pháp luật, thông tin được cập nhật  kịp thời, chi phí hợp lý nhất, doanh nghiệp nên sử dụng Dịch vụ làm kế toán trọn gói của Sao Vàng:

Dịch vụ làm kế toán trọn gói của Sao Vàng  (Xem chi tiết)

PHÍ DỊCH VỤ THỰC HIỆN

THỦ TỤC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP VÀO TỔ CHỨC KINH TẾ

Phí dịch vụ thực hiện thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế (Xem chi tiết)

TẠI SAO BẠN NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯƠC NGOÀI?

1.Để thực hiện thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ty đòi hỏi nhiều thủ tục phức tạp theo yêu cầu của cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư? Dịch vụ thực hiện thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam của Sao Vàng sẽ giúp bạn thực hiện các thủ tục này.

2.Nếu bạn không chuyên trong lĩnh vực thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, bạn sẽ mất rất nhiều thời gian cũng như công sức để chuẩn bị hồ sơ, soạn thảo hồ sơ, chỉnh sửa hồ sơ thành lập công ty nhiều lần theo yêu cầu của cơ quan cấp phép thành lập công ty. Dịch vụ thực hiện thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam của Sao Vàng sẽ giúp bạn.

3.Bạn muốn tiết kiệm thời gian và chi phí khi thực hiện thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài? Dịch vụ thực hiện thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Namy của Sao Vàng sẽ giúp bạn.

4.Bạn không có thời gian để chuẩn bị các thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài? Dịch vụ thực hiện thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam của Sao Vàng sẽ giúp bạn.

BẠN CHỌN DỊCH VỤ DỊCH VỤ THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯƠC NGOÀI CỦA SAO VÀNG VÌ?

1.Sao Vàng được thành lập, quản lý và điều hành bởi các luật sư, thạc sĩ, kiểm toán viên, chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp, tư vấn thuế, tư vấn kế toán. Nhân sự của Sao Vàng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thành lập công ty.

Đội ngũ nhân sự chủ chốt của Sao Vàng (Xem chi tiết)

2.Sao Vàng là Công ty chuyên cung cấp các dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, dịch vụ kế toán, dịch vụ kế toán trưởngdịch vụ thủ tục thuế tại Việt Nam. Cho đến nay đã có hàng ngàn doanh nghiệp đã sử dụng dịch vụ của Sao Vàng.

Tham khảo một số khách hàng tiêu biểu của Sao Vàng (Xem chi tiết)

3.Bạn đang thắc mắc nhiều vấn đề, Bạn cần  người có đủ trình độ, bằng cấp, năng lực, kinh nghiệm về thành lập công ty để tư vấn, giải đáp các vướng mắc liên quan đến việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Dịch vụ thực hiện thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam của Sao Vàng sẽ tư vấn cho bạn.

4.Bạn muốn tiết kiệm thời gian và chi phí khi thực hiện thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài? Dịch vụ thực hiện thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam chuyên nghiệp của Sao Vàng sẽ gúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí khi thành lập công ty.

5.Bạn cần một công ty chuyên cung cấp dịch vụ thực hiện thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thực hiện các thủ tục thành lập công ty chuyên nghiệp, với thời gian giải quyết nhanh, thủ tục chính xác, cách thức phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm, nhiệt tình, gía cả hợp lý? Sao Vàng sẽ giúp bạn.

6.Nhân sự thực hiện dịch vụ thực hiện thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam của Sao Vàng là những người có trình độ cao, có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, tư vấn thuế. Bạn có thể có được những chuyên gia là luật sư, thạc sĩ (MBA), kiểm toán viên (CPA) tư vấn cho bạn cho bạn.

7.Sử dụng dịch vụ thực hiện thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam của Sao Vàng, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ thành lập công ty, sự phục vụ chuyên nghiệp của đội ngũ nhân sự làm dịch vụ thành lập công ty. Đội ngũ nhân sự của dịch vụ thực hiện thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam của Sao Vàng am hiểu và vững vàng về nghiệp vụ chuyên môn pháp lý, nhiệt tình và tận tâm phục vụ khách hàng.

Với việc lựa chọn dịch vụ thực hiện thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam của Sao Vàng, Dịch vụ thành lập công ty của Sao Vàng sẽ thực hiện toàn bộ các thủ tục thành lập công ty cho quý khách.

Quý khách hàng chỉ việc ký trên các hồ sơ do dịch vụ thực hiện thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam của Sao Vàng soạn thảo sẵn.

Sau khi thành lập mới công ty, Sao Vàng sẽ tiếp tục tư vấn, thực hiện các dịch vụ kế toán, thuế cho quý khách hàng.

Dịch vụ kế toán của Sao Vàng  (Xem chi tiết)

Bạn đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ thực hiện thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, xin liên hệ trực tiếp với Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng để biết thêm chi tiết.

Để nhận được thông tin rõ hơn về dịch vụ thực hiện thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, phí dịch vụ,

Mời quý khách đến trực tiếp Văn phòng hoặc liên hệ Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng như sau:

Thông tin địa chỉ liên hệ và số điện thoại liên lạc (Xem chi tiết)

Các tin khác

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu